Program współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

O projekcie

Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu

W ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, realizowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej, na obszarze województwa mazowieckiego prowadzonych jest szereg działań na rzecz obcokrajowców, obejmujących m.in. naukę języków obcych, organizację kursów adaptacyjnych, doradztwo prawne i zawodowe, pomoc socjalną. Liderem projektu jest Wojewoda Mazowiecki, który przy jego realizacji współpracuje z czterema partnerami z organizacji pozarządowych :

  • Fundacją Caritas Polska;
  • Fundacją dla Somalii;
  • Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”;
  • Fundacją Polskie Forum Migracyjne.

Projekt realizowany jest w okresie 1.03.2018 – 28.02.2021 r.

Finansowanie projektu

Umowa o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu nr 13/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, pomiędzy Wojewoda Mazowieckim a czterema partnerami została zawarta 8 maja 2018 r.. zaś 11 maja 2018 r. pomiędzy Wojewoda Mazowieckim a Departamentem Funduszy Europejskich MSWiA (Organ Odpowiedzialny) oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (Organ Delegowany) zawarto porozumienie finansowe nr PL/2018/FAMI/OG.8.13.

Budżet całkowity projektu wynosi:
11 128 730,80 zł

(z czego wkład Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wynosi 8 346 548,10 zł czyli 75% wartości projektu, a pozostałe 25% finansowane jest z rezerwy celowej budżetu państwa).

 

 

 

Podział działań

Działania w ramach projektu prowadzone są w pięciu obszarach:

Element 1. Tworzenie, rozwijanie lub aktualizacja spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa lub głównych ośrodków miejskich województwa;

Element 2. Działania zmierzające do lepszego wykorzystania struktur pomocy społecznej i/lub innych instytucji (np. powiatowych urzędów pracy) i organizacji w celu integracji cudzoziemców, a także wsparcie konkretnej współpracy między nimi, mającej na celu pomoc w integracji obywateli państw trzecich;

Element 3. Zapewnienie doradztwa i pomocy w kwestii legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim;

Element 4. Działania i środki ukierunkowane na kształcenie młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta (w tym zajęcia wyrównawcze, sportowe, i inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę, wycieczki, zajęcia przedszkolne i świetlicowe); kursy językowe dla cudzoziemców na różnych poziomach (w tym specjalistyczne) oraz działania zwiększające ich kompetencje i świadomość prawną mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, kursy dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce;

Element 5. Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, w tym aktywizacja zawodowa, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe, uzupełnianie kompetencji (szkolenia zawodowe i staże nie są kwalifikowane w ramach FAMI).

 

Element 1. Tworzenie, rozwijanie lub aktualizacja spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa lub głównych ośrodków miejskich województwa.

Działanie 1 – Specjalistyczne szkolenia językowe poprzedzone badaniem poziomu kompetencji językowych - Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

Działanie 2a – Specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi klienta wielokulturowego dla pracowników polityki społecznej oraz pracowników socjalnych, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

Działanie 2b – Szkolenia międzykulturowe, Fundacja Polskie Forum Migracyjne;

Działanie 3a – Wzmacnianie kompetencji partnerów, Fundacja Polskie Forum Migracyjne;

Działanie 3b – Wzmacnianie kompetencji partnerów, Fundacja dla Somalii;

Działanie 4a – Diagnoza problematyki integracji cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego, Caritas Polska, MUW;

Działanie 4b – Powołanie Rady ds. modelu integracji migrantów oraz organizowanie spotkań konsultacyjnych, Caritas Polska, MUW;

Działanie 4c – Opracowanie i przygotowanie podręcznika na podstawie wypracowanych przez Radę rekomendacji, Caritas Polska.

Element 2. Działania zmierzające do lepszego wykorzystania struktur pomocy społecznej i/lub innych instytucji (np. powiatowych urzędów pracy) i organizacji w celu integracji cudzoziemców, a także wsparcie konkretnej współpracy między nimi, mającej na celu pomoc w integracji obywateli państw trzecich.

Działanie 1 – Wizyty studyjne dla przedstawicieli gmin z województwa mazowieckiego, Fundacja Polskie Forum Migracyjne;

Działanie 2 – Lokalne informatory dla cudzoziemców, Fundacja Polskie Forum Migracyjne;

Działanie 3 – Stworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu, Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Element 3. Zapewnienie doradztwa i pomocy w kwestii legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.

Działanie 1a – Prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoiemców, Fundacja Polskie Forum Migracyjne;

Działanie 1b – Prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców, Fundacja dla Somalii;

Działanie 1c - Prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców, Caritas Polska;

Działanie 2 – Opracowanie i publikacja ulotek informacyjnych, Fundacja Polskie Forum Migracyjne;

Działanie 3 - Grupa wsparcia dla młodzieży migranckiej, Fundacja Polskie Forum Migracyjne.

Element 4. Działania i środki ukierunkowane na kształcenie młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta (w tym zajęcia wyrównawcze, sportowe, i inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę, wycieczki, zajęcia przedszkolne i świetlicowe); kursy językowe dla cudzoziemców na różnych poziomach (w tym specjalistyczne) oraz działania zwiększające ich kompetencje i świadomość prawną mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, kursy dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce.

Działanie 1 – Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi;

Działanie 2a – Kursy językowe dla cudzoziemców z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi;

Działanie 2b – Szkolenia językowe dla cudzoziemców z elementami wiedzy o kulturze polskiej, Fundacja dla Somalii;

Działanie 3 – Kursy specjalistycznych odmian języka polskiego, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi;

Działanie 4 – Kursy przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi;

Działanie 5 – Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi;

Działanie 6 – Szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych z zakresu kompetencji międzykulturowych i ich wykorzystania w metodyce nauczania języka polskiego, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi;

Działanie 7 – Kurs na kandydatów na asystentów szkolnych/ kulturowych, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi;

Działanie 8 – Przygotowanie i zatrudnienie 6 asystentów międzykulturowych dla dorosłych, Fundacja dla Somalii;

Działanie 9 – przygotowanie do pracy, zatrudnienie i superwizja szkolnych asystentów międzykulturowych, Fundacja Polskie Forum Migracyjne;

Działanie 10 – Wsparcie uczniów cudzoziemskich w środowisku szkolnym, Fundacja Polskie Forum Migracyjne;

Działanie 11 – Wsparcie mam-migrantek,  Fundacja Polskie Forum Migracyjne:
A)        Międzykulturowe szkoły rodzenia;
B)        Grupa wsparcia indywidualne konsultacje psychologiczne dla migranckich rodziców i dzieci;
C)        Spotkania informacyjne z ekspertami;
D)        Publikacja broszur „Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek spodziewających się dziecka w Polsce” oraz „Jesteśmy rodzicami w Polsce”;

Działanie 12 – Cykl lekcji międzykulturowych i wydarzeń integracyjnych dla cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego w postaci warsztatów, spotkań i imprez międzykulturowych i integracyjnych, Fundacja dla Somalii;

Działanie 13 – Turnusy integracyjne dla dzieci, Caritas Polska;

Działanie 14 – Zajęcia choreograficzne, prowadzenie zespołu artystycznego „Masovian Inter Folk” dla dzieci, Caritas Polska.
 

Element 5. Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, w tym aktywizacja zawodowa, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe, uzupełnianie kompetencji (szkolenia zawodowe i staże nie są kwalifikowane w ramach FAMI).

Działanie 1 – Szkolenia ABC Przedsiębiorczości i wsparcie poszkoleniowe związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy w Polsce, Fundacja dla Somalii;

Działanie 2: Sesje informacyjne na temat prawa pracy i obowiązków oraz praw cudzoziemców w Polsce, Fundacja dla Somalii;

Działanie 3: Stworzenie materiałów dostępnych dla cudzoziemców w języku polskim i najpopularniejszych językach obcych w dziedzinach poruszanych w ramach działań 1 i 2, Fundacja dla Somalii.

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności